Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

BAND SERVIS s.r.o

 

1.Uvedené všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky ponuky,predaja,dodávky a servisné výkony.

Dodatočné zmeny sú možné len na základe písemného dojednania- potvrdenia.Tieto obchodné podmienky platia pre obchody s podnikateľmi , ako aj s koncovými spotrebiteľmi,ak tomu neodporujú zákonné ustanovenia.

2.Ponuky a zákazky

Naše ponuky sú nezáväzné.Ponuky ,alebo objednávky objednávatela prijímame písomným potvrdením

objednávky.Predbežné oznámenie ceny předkládáme zásadne bez záruky úplnosti a správnosti.

3. Dodacia doba

Lehoty pre dodávky a služby sú nezáväzné.Ak príde po udelení zákazky z nejakého dovodu ku zmene ,alebo k doplneniu zákazky,predlžuje sa lehota pre dodávku/službu o primeranú dobu.Ak nám bráni k splneniu záväzku nepredvídateľné okolnosti, za ktoré zo zákazky nzodpovedáme,napr. prevádzková porucha, úradné opatrenia ,zásahy,problémy so zásobovaním,výpadkom energií,výpadok dodavateľa,stávka,obmedzenie dopravných ciest alebo vyššia moc,predlžuje sa  lehota pre dodávku/službu v primeranom rozsahu.Ak je  splnenie zmluvy nemožné z dôvodov, za ktoré nezodpovedáme,zbaví nás to zmluvných záväzkov.

4.Ceny

Všetky nami uvedené ceny sú stanovené v rátane DPH.Náklady na prepravné,balné,poistenie ,idú na náklady objednávateľa

Dohodnuté výhody pri uzavretí zmluvy /skontá ,rabaty/,poskytujeme len pod podmienkou úplného zplatenia v lehote.

5.Omeškanie platby

Pre prípad omeškania platby, sa týmto dohodnú úroky vo výške 10,5 %.V prípade omeškania platby sa zákazník zaväzuje uhradiť náklady ,ktoré nám vznikli za upomienky vo výške 2EUR.Upomienku,všetky upomienkové a inkasné poplatky  nutné k účelnému vymáhaniu práva.

6.Dodávka/preprava

Všetky dodávky sa vykonávajú menom objednávateľa.Poškodenie ku ktorému došlo pri preprave,je nutné okamžite reklamovať na doklade o prijme zásielky.

Dopravné je stanovené na  5 EUR bez DPH .

7.Výhrada vlastníctva

Tovar dodáváme len s výhradou vlastníctva a zostáva naším vlastníctvom až do  úplného zaplatenia kupnej ceny.Tovar s výhradou vlastníctva, nie je možné predávať ,ani prevádzať za učelom zaistenia záväzku.

V prípade zabavenia, alebo iného uplatnenia nárokov tretej osoby,je objednávateľ povinný uplatniť naše vlastnické právo a okamžite nás informovať.

8.Vrátenie tovaru

Tovar berieme naspäť len po písomnom súhlase vedenia našej spoločnosti.Za chýbajúci ,alebo poškodený obal,alebo poškodené diely sa vykoná zrážka.Ako dodatočný príspevok na dodatočné správne náklady sa vždy zráža najmenej 20 % z hodnoty tovaru.minimálne však 2 EUR.

 

Facebook BAND SERVIS CZ
ČeskySlovensky

Chcete udeliť súhlas s využívaním sledovacích cookies?
Viac informácií

Prijať Odmietnuť