Všeobecné obchodní podmínky

BAND SERVIS CZ s.r.o. Ostrava

 

Verze 2019/01

 

1. Níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny nabídky, prodeje, dodávky a servisní výkony. Dodatečné změny, vedlejší ujednání nebo případné přísliby, zejména sjednání dodacích nebo obchodních podmínek zákazníka platí pouze, byla-li její použití písemně potvrzena. Tyto obchodní podmínky platí jak pro obchody s podnikateli, tak i pro uzavření obchodu se spotřebiteli, neodporují-li tomu zákonná ustanovení.

2. Nabídky a zakázky

Naše nabídky jsou nezávazné. Nabídky nebo objednávky objednatele přijímáme písemným potvrzením objednávky, dodáním předmětu koupě nebo poskytnutím služby. Předběžné oznámení ceny předkládáme zásadně bez záruky úplnosti a správnosti.

3. Dodací lhůta

Lhůty pro dodávky a služby jsou nezávazné, nebyly-li dohodnuty v potvrzení objednávky nebo v dílčí smlouvě. Dojde-li po udělení zakázky z jakéhokoliv důvodu ke změně nebo k doplnění zakázky, prodlužuje se lhůta pro dodávky/službu o přiměřenou dobu. Brání-li nám v splnění našeho závazku okolnosti nepředvídatelné nebo okolnosti, za které ze zakázky neodpovídáme, jako např. provozní porucha, úřední opatření a zásahy, potíže se zásobováním energií, výpadek obtížně nahraditelného dodavatele, stávka, omezení dopravních cest, zpoždění při celním odbavení nebo vyšší moc, prodlužuje se lhůta pro dodávky/službu v přiměřeném rozsahu. Je-li splnění smlouvy nemožné z důvodů, za které neodpovídáme, zprostí nás to smluvních závazků.

Zakázka platí za námi potvrzenou, neodporovali-li jsme do 60 dnů od příjmu udělení zakázky, nejpozději ovšem provedením zakázky.

4. Ceny

Všechny námi uvedené ceny jsou stanoveny včetně platné zákonné daně z přidané hodnoty a vyplaceně sklad / dílna Ostrava. Náklady na balení, dopravu, nakládku a odeslání a dále clo i pojištění jdou k tíži objednatele.

Případné při uzavření smlouvy dohodnuté výhody, např. skonta a rabaty, poskytujeme jen pod podmínkou úplného zaplacení ve lhůtě.

5. Prodlení s platbou

Pro případ prodlení s platbou se tímto dohodnou úroky ve výši 10,5 %. V případě prodlení s platbou se zákazník dále zavazuje, že uhradí náklady, které nám vznikly za upomínky v paušální výši Kč 45,--/upomínku a dále všechny upomínkové a inkasní poplatky nutné k účelnému vymáhání práva.

6. Dodávka/přeprava

Veškeré dodávky se provádí jménem objednatele. Bez újmy na všech zákonných ustanoveních přechází nebezpečí náhodného zániku nebo náhodného zhoršení na objednatele vždy okamžikem předání přepravci. Vyžaduje-li objednatel doklad o předání, ponese objednávka náklady tohoto doložení (včetně správních nákladů) v případě prokázaného příchodu zboží. Přepravní poškození je nutno reklamovat neprodleně a písemně na dokladu o příjmu zboží.

Dopravné DPD po celé ČR u objednávek do 5.000 CZK a hmotnosti do 50 kg činí 155 CZK, nad 5.000 CZK je doprava zdarma. Pokud váha zboží přesáhne 50 kg, účtujeme dopravné na základě individuální kalkulace.

Dopravné DHL po celé SR u objednávek do 5.000 CZK a hmotnosti do 31,5 kg činí 230 CZK, nad 5.000 CZK je doprava zdarma. Pokud váha zboží přesáhne 31,5 kg, účtujeme dopravné na základě individuální kalkulace.

7. Výhrada vlastnictví

Všechno zboží dodáváme pouze s výhradou vlastnictví a zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení kupní ceny. Zboží s výhradou vlastnictví nelze prodávat, ani převádět za účelem zajištění závazků. V případě zabavení nebo jiného uplatnění nároků třetí osoby je objednatel povinen uplatnit naše vlastnické právo a neprodleně nás informovat.

8. Vzetí zboží zpět

Zboží bereme zpět jen po výslovném písemném souhlasu vedení naší společnosti. Zboží se vždy vrací vyplaceně do domu. Za chybějící nebo poškozený obal a za chybějící nebo poškozené náhradní díly se provede srážka. Jako příspěvek na dodatečné správní náklady se vždy sráží nejméně 20 % hodnoty zboží, minimálně ovšem Kč 45,-- .

9. Soudní příslušnost:

Místo plnění a soudní příslušnost je Zlín. Bylo dohodnuta výlučná aplikace českého práva. Aplikace kupního práva Spojených národů je vyloučena.

Facebook BAND SERVIS CZ
ČeskySlovensky

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout